Phương pháp quản trị mục tiêu và các kết quả then chốt

admin

Quản trị mục tiêu

Tại sao cần quản trị mục tiêu:

 • Giúp đội nhóm xác định rõ mục tiêu chung.
 • Nâng cao khả năng phối hợp nhóm, hoàn thành mục tiêu.
 • Tiết kiệm nguồn lực, không bị lan man vào những việc không quan trọng.

Các tiêu chí quản trị mục tiêu:

 • Xây dựng Mục tiêu và các kết quả then chốt luôn dựa trên triết lý kinh doanh, giá trị cốt lõi của tổ chức.
 • Mục tiêu có tính thách thức, đòi hỏi sự tập trung cao độ.
 • Mục tiêu phải có được sự nhất quán của toàn công ty (lãnh đạo, các cấp quản lý và nhân viên)
 • Kết quả then chốt rõ ràng, cụ thể và phải đo lường được (về số lượng và chất lượng)

Cách thức triển khai:

Cách xác lập mục tiêu:

 1. Chọn 3 – 5 mục tiêu quan trọng.
 2. Sắp xếp các mục tiêu theo trình tự ưu tiên (mục tiêu nào quan trọng hơn, mục tiêu nào mang lại nhiều ý nghĩa hơn, mục tiêu nào là gốc rễ của vấn đề).
 3. Quyết định các mục tiêu cần triển khai (Tập trung 1 đến 4 mục tiêu cho mỗi năm, và tập trung 1 mục tiêu cho mỗi quý).

Cách xác lập kết quả then chốt:

 • Xác định từ 2 đến 3 hướng đi để đạt được mục tiêu.
 • Quyết định hướng đi phù hợp.
 • Xác định các cột mốc chính trên hướng đi phù hợp đó. Các cột mốc này chính là các kết quả then chốt.

Cách thức triển khai:

 • Bước 1 (4 đến 6 tuần cuối của năm trước): Lãnh đạo công ty xác lập mục tiêu và kết quả then chốt của năm tiếp theo
 • Bước 2 (tuần 1 tháng 12): Họp quản lý, đánh giá kết quả đạt được của năm trước, đúc kết bài học. Lãnh đạo thông báo mục tiêu và các kết quả then chốt của năm tiếp theo
 • Bước 3 (tuần 2 tháng 12): Lãnh đạo thông báo mục tiêu và các kết quả then chốt của quý 1
 • Bước 4 (tuần 3 tháng 12): Quản lý xác lập mục tiêu và các kết quả then chốt của bộ phận, cần có sự chấp thuận của lãnh đạo.
 • Bước 5 (tuần 4 tháng 12): Quản lý họp phòng, thông báo mục tiêu và các kết quả then chốt của quý.
 • Bước 6 (tuần 1 tháng 1): Nhân viên lập mục tiêu và các kết quả then chốt của mình, sau đó trao đổi với quả lý và cần phải được quản lý chấp thuận.
 • Bước 7: Thường xuyên đánh giá đo lường kết quả hàng tuần, tháng.
 • Bước 8: Lặp lại từ bước 3 đến bước 7 cho các quý tiếp theo.

Quy trình coaching cho nhân viên, xử dụng bộ câu hỏi:

Câu hỏi xác lập mục tiêu:

 • Xử dụng cách xác lập mục tiêu và cách xác lập kết quả then chốt ở trên để đặt câu hỏi và giúp nhân viên tìm câu trả lời.
 • Mục tiêu nào bạn cần tập trung để mang lại giá trị nhất cho nhóm? (1 đến 3 mục tiêu)
 • Trong các mục tiêu đó, mục tiêu nào kết nối với mục tiêu của nhóm?

Câu hỏi huấn luyện hàng tuần:

 • Tôi muốn bạn nói về tình hình mục tiêu chính trong công việc của bạn là gì?
 • Bạn đang thực hiện nó ra sao?
 • Bạn đang ở mức trên hay dưới trung bình?
 • Điều gì khó khăn với bạn?
 • Tôi có thể giúp bạn điều gì?
 • Tôi có thể giúp bạn điều gì?
 • Khi nào bạn hăng say nhất?
 • Khi nào bạn ít hăng hái nhất?
 • Phần nào trong công việc bạn cảm thấy muốn thay đổi?
 • Chúng ta có cần mở rộng điều gì không?

Câu hỏi nhân viên có thể hỏi quản lý:

 • Tôi có đang đi đúng hướng?
 • Cơ hội hoàn thành mục tiêu đã xác định được chưa?
 • Tôi có cần cung cấp thêm thông tin gì cho quản lý không?
Phương pháp quản trị mục tiêu
Mục tiêu và các kết quả then chốt